Xeresa redueix el deute municipal.

En 6 anys el deute municipal es redueix un 33% i el pressupost del 2014 preveu continuar en la mateixa direcció.

Al plenari d’ahir dijous, es va aprovar el pressupost municipal del 2014 amb els vots favorables del 7 regidors de Bloc-Compromís i l’abstenció de 3 regidors del PP i la regidora del PSOE. L’alcalde Tomàs Ferrandis, va demanar a la regidora d’hisenda, Anabel Peiró, que llegira l’informe encomanat per l’alcaldia sobre l’evolució del deute en els darrers 6 anys. Així, el govern municipal va informar a la resta de grups municipals sobre l’evolució del deute a llarg termini des de juny del 2007, el motiu de les variacions i les circumstàncies en què s´ha hagut d’afrontar.

Situació de partida.
Tot i que a finals del 2006, el govern municipal del PP, va obtenir uns ingressos de 1.400.000 € provinents de la privatització de l’aigua potable ( llegir Nota 1 ), el nou govern del BLOC va haver d’afrontar als pocs mesos d’iniciar la legislatura un reconeixement extrajudicial per valor 812.496 €.
Aquest increment es devia a sentències judicials que obligaven a pagar obres de les anteriors alcaldies per un total de 658.497 € i 154.000 € en factures de despeses corrents que l’anterior equip de govern del PP no havia comptabilitzat ( llegir Nota 2 ). Tot aquest deute sobrevingut, s’havia de sumar al deute reconegut a finals del 2006 elevant la xifra a 2.417.385 €, al voltant del 150% dels recursos ordinaris.

Control i reducció en els 6 anys.
Així la regidora d’hisenda va informar que el deute a llarg termini ha passat dels 2.417.385 € als 1.620.070 € . El que suposa una reducció del 33% ( 794.315 € ) en 6 anys. Actualment el deute queda al voltant del 95% dels recursos ordinaris anuals quan el límit està en el 110% i, a Xeresa, s’havia arribat a superar els 150%. El pressupost del 2014, compleix amb el principi d'estabilitat pressupostària, es disposa de capacitat de finançament sense cap operació de crèdit i es compleix amb la Regla de la Despesa que limita a 1,5% l’increment de la despesa respecte a l’any anterior .

Patrimoni Municiapl del Sòl.L'alcalde vol recordar que des de que ha sigut alcalde no s’ha venut ni un metre quadrat de patrimoni municipal del sol. Al contrari, aquest Ajuntament ha adquirit sol privat augmentant el públic, per a la creació d’una plaça i una rotonda tot amb una inversió de 102.331 € i va recordar que durant el període de bambolla urbanística el PMS es venia abans inclús de començar-se les obres d’urbanització. També la regidoria d’hisenda va argumentar que el control i reducció s’ha fet en una època difícil per als Ajuntaments i ho va fer exposant la baixada en ingressos ( llegir Nota 3 ). Destacant l’impost d’obres ( ICIO ) que ha passat dels 222.000 € del 2006 a recaptar-se a l’any 2013, només 2.257 i la participació de l´Estat que ha passat de 318.453 € a 243.227 €, 75.225 € menys en estos darrers 6 anys.

Nota 1: Dels 1,400,000 €. Cal remarcar que 455.700 corresponien a un canon per a obres de millora de la xarxa al llarg dels 25 anys de concessió i que el govern del PP va negociar cobrar anticipadament per pagar factures pendents. Conseqüentment, totes les reparacions o millores que es fan a Xeresa es financen via rebut o per ajudes tretes per l'Ajuntament.

Nota 2: Als 1,601,890 € de deute comptabilitzat ( reconegut ) a principi del 2007, se li ha de sumar els 812,467 € que no estava comptabilitzat i que en detall és:

  1. Polígon de La Pelleria ( Hortil )121,687 € Quotes d'urbanització cobrades als propietaris del polígon però no pagades a PAVASAL. 52.000 € Excessos d'obra feta però no aprovada correctament i que BANCAIXA ( propietària de naus industrials ) va recórrer al jutjat obligant l'Ajuntament a tornar-li:69.687 €
  2. Poliesportiu: 461,457,33 € En l'argot municipal, la “tercera fase” del poliesportiu. Obres encomanades sense previsió pressupostària.
  3. Rotondes i passos elevats C/Xeraco: 41,531,48 €
  4. C/ Martina. Accés centre Salud: 33,820,90 €
    TOTAL OBRES ( a+ b+ c+ d ): 658,497€
  5. Factures que no es comptabilitzaven ( que tot i que se'n van pagar moltíssimes amb el 1,400,000 provinent de l'aigua potable ) ja sumaven 154,000€.

TOTAL DEL DEUTE FA 6 ANYS: 2.417.385 €

Amb el govern del Bloc-Compromís, totes les factures es presenten per registre d'entrada i, conseqüentment són reconegudes a la comptabilitat.

Nota 3. Les principals diferències en ingressos des del 2006 al 2013.

Comparativa principals ingressos del 2006 al 2013
ICIO Impostos d'obres i serveis 222,083 € 2,257 €
Llicències urbanístiques 58,665 € 1,280 €
Aportació Estat  298,578 € 243,227 €